Statut

STATUT FUNDACJI FABRYKA KULTURALNA
ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja Fabryka Kulturalna (zwana w treści Statutu „Fundacją”) ustanowiona została przez Aleksandrę Małycha (zwaną w treści Statutu „Fundatorem”) w dniu 09.03.2017 roku aktem notarialnym sporządzonym przed notariuszem Agnieszka Rzadkowska z Kancelarii Notarialnej w Dąbrowie Górniczej przy al. Tadeusza Kościuszki 5a (Repertorium A nr 1593/2017).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn.zm.) oraz niniejszego Statutu (załącznik nr.1 Ustanowienie Statutu).
§ 2
Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo), który po zarejestrowaniu może podlegać ochronie prawnej.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego na czas nieokreślony.
§ 4
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz współpracować z instytucjami zagranicznymi.
3. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw kultury.
4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do fundacji czy stowarzyszeń.
5. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

ROZDZIAŁ II Cele i zasady działania Fundacji
§ 5
Fundacja jest instytucją non profit, działającą na rzecz pożytku publicznego, która nie działa dla osiągnięcia zysku. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności.
§ 6
Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie:

1. wspierania wszelkiej działalności na rzecz rozwoju i promocji kultury i sztuki;
2. poszerzanie wiedzy o sztuce i kulturze współczesnej
3. podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4. inicjowania i upowszechniania edukacji artystycznej i kulturalnej;
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
6. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
7. integracji różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji, w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
8. działalności charytatywnej;
9. ograniczenia nielegalnego rozpowszechniania produktów kultury i korzystania z nich z naruszeniem przepisów prawa oraz interesów twórców i producentów dóbr kultury.
10. wspieranie działań na rzecz pokonywania barier społecznych i integracji osób niepełnosprawnych;
11. poprawy sytuacji nadawców przekazów kulturalnych poprzez działania na rzecz ograniczenia piractwa internetowego;
12. działalności na rzecz poszanowania prawa;
13. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
14. promocji i organizacji wolontariatu, jeżeli działalność ta będzie dotyczyć działań na rzecz realizacji celów Fundacji;
15. pomocy społecznej;
16. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
17. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

§ 7
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. Prowadzenie działalności nieodpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 94.99Z – promowanie twórców w kraju i zagranicą
b) PKD 94.99Z- organizowanie wystaw, festiwali, wernisaży prac twórców w kraju i zagranicą
c) PKD 94.99Z – propagowanie rozwoju edukacji z historii sztuki
d) PKD 74.20Z – działalność fotograficzna
e) PKD 82.30Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów

2. Prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego w zakresie:
a) PKD 94.99Z – organizowanie wystaw, festiwali, wernisaży prac twórców w kraju i zagranicą
b) PKD 59.11Z – działalnośc związana z produkcja filmów, nagrań wideo
c) PKD 74.20Z – działalaność fotograficzną
d) PKD 82.30Z – działalność związana z organizacją targów, wystaw, kongresów
e) PKD 47.91.Z – prowadzenie sprzedaży wysyłkowej przez sklep internetowy

Rozdział III Majątek i dochody fundacji
§8
1.Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500 (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
2.Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgowość zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
3.Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
§9
1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,
b) zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
c) majątku Fundacji,
d) instrumentów finansowych, w tym odsetek od lokat, dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego, innych dostępnych na rynku kapitałowym,
e) sprzedaży imprez i biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację,
f) innych źródeł
g) wpłat 1% podatku od podatników
h) nawiązek

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
§ 10
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 11
1. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz jej zasad podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
2. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.
§12
Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających – w celu uzyskania środków pieniężnych na realizacje celów statutowych Fundacji.

§13
Fundacja zgodnie z art.20 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zabrania:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IV Organy Fundacji
§ 13
1. Organami Fundacji są: a. Rada Fundacji, b. Zarząd Fundacji.
§ 14
1. Do kompetencji Fundatora, poza innymi wymienionymi w Statucie, należy:
a. powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącego;
b. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji, sprawozdań z działalności Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
d. udzielanie absolutorium członkom Rady Fundacji i Zarządu Fundacji;
e. zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
f. zatwierdzanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
g. ustanowienie regulaminu Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji, a także zmiany tych regulaminów;
h. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Fundacji oraz zawieranie z nimi umów;
i. wyrażanie zgody na tworzenie, przekształcanie lub znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
j. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia Fundacji z inną Fundacją oraz w sprawie likwidacji Fundacji.
2. Fundator może wskazać osobę, która w razie jego ciężkiej choroby, śmierci będzie wykonywała prawa i obowiązki Fundatora. W przypadku niewskazania takiej osoby na wypadek śmieci Fundatora, jego kompetencje przewidziane Statutem przysługują następcom prawnym Fundatora, którzy mogą działać kolegialnie lub za pośrednictwem wyznaczonej przez siebie osoby.

Rada Fundacji
§ 15
1. Fundator może powołać Radę Fundacji, która w przypadku jej powołania składać się będzie z od 2 do 5 osób, w tym z Przewodniczącego. Rada Fundacji może spośród swoich członków wybrać Sekretarza. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji, w tym jej Przewodniczącym.
2. Kadencja Rady Fundacji trwa 3 lata. Mandaty członków Rady Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Rady Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Rady Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Rady Fundacji.
3. Mandat członka Rady Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Rady, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.
§ 16
1. Rada Fundacji sprawuje stały nadzór nad działalnością Fundacji. Do kompetencji Rady Fundacji należy między innymi:
a. rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji oraz sprawozdania Zarządu z działalności Fundacji oraz składanie Fundatorowi raportu z badania tych sprawozdań;
b. opiniowanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
c. opiniowanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
d. powoływanie zespołów do spraw audytów wewnętrznych w Fundacji;
e. dokonywanie rewizji majątku Fundacji i kontroli finansowych;
f. nadzór nad pracą Zarządu Fundacji;
g. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd Fundacji;
h. wykonywanie kompetencji Fundatora określonych w §14 Statutu, jeżeli Fundator oświadczy na piśmie, że nie skorzysta w konkretnym przypadku z tych uprawnień.
2. W celu wykonywania swoich kompetencji, członkowie Rady Fundacji są uprawnieni do zapoznawania się z dokumentami Fundacji oraz żądania od Zarządu Fundacji sprawozdań i wyjaśnień. 3. Członkowie Rady Fundacji nie mogą otrzymywać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w tym organie, z wyjątkiem zwrotu uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.
§ 17
1. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący, z tym że pierwsze posiedzenie nowej kadencji powinno odbyć się nie później niż w terminie 2 miesięcy po powołaniu Rady Fundacji nowej kadencji. 2. Przewodniczący kieruje pracami Rady oraz reprezentuje ją wobec pozostałych organów Fundacji i osób trzecich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego zastępuje go Wiceprzewodniczący.
3. Do obowiązków Przewodniczącego, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, należy zwoływanie posiedzeń Rady Fundacji, podpisywanie korespondencji w imieniu Rady oraz inne sprawy zastrzeżone do jego kompetencji postanowieniami Statutu lub uchwałami Rady.
4. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Fundacji lub- za zgodą wszystkich członków Rady- poza siedzibą Fundacji.
5. Posiedzenia Rady zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na pół roku. Przewodniczący ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Rady lub Zarząd Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Rady powinien zostać złożony na ręce Przewodniczącego Rady (a w razie jego nieobecności – na ręce Wiceprzewodniczącego) i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Jeżeli Przewodniczący (lub Wiceprzewodniczący) nie zwoła posiedzenia Rady we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
7. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są za pomocą zawiadomień, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. W zawiadomieniu należy określić porządek obrad oraz miejsce i datę posiedzenia. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad powinny być przesłane w dniu w którym przekazywane jest zawiadomienie. Zawiadomienia wysyła się faksem, na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres i numery telekomunikacyjne wskazane Przewodniczącemu Rady przez jej członków. Jeżeli członek Rady nie przekazał Fundacji adresu dla doręczeń, wszelkie zawiadomienia dla takiego członka Rady dokonywane są na adres Fundacji i są skuteczne.
8. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej połowa członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Rady Fundacji.
9. Posiedzenia Rady mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
10. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu, a także inne zaproszone osoby. Udział tych osób w posiedzeniach Rady ma jedynie charakter doradczy.
11. Z posiedzeń Rady sporządzany jest protokół.
12. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
13. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady otrzymali projekt uchwały.

Zarząd Fundacji
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
2. Członkowie Zarządu Fundacji, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani w trybie określonym §15 Statutu.
3. Kadencja Zarządu Fundacji trwa 3 lata. Mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają z dniem zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Fundacji za ostatni pełny rok ich urzędowania. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu Fundacji dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo powołanego członka Zarządu Fundacji wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Fundacji. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa także z dniem odwołania członka Zarządu, złożenia rezygnacji lub jego śmierci.
4. Fundator może zostać członkiem zarządu, w tym Prezesem Zarządu.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pełnić swoje funkcje odpłatnie, w tym mogą pozostawać w stosunku pracy.
6. Wynagrodzenia dla członków Zarządu i pracowników Fundacji wypłacane są ze środków Fundacji.
§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które zgodnie ze Statutem oraz bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa nie zostały zastrzeżone do kompetencji Rady Fundacji lub Fundatora.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a. sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji;
b. przygotowywanie rocznych i wieloletnich planów i programów działania Fundacji;
c. przygotowywanie rocznych planów finansowych i rzeczowych oraz sprawozdań z ich realizacji;
d. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
e. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i realizowanie jej celów statutowych;
f. ustalanie regulaminów wewnętrznych Zarządu i biura Fundacji i zasad wynagradzania pracowników Fundacji;
g. podejmowanie decyzji o utworzeniu Biura Fundacji i zatrudnianiu pracowników Fundacji;
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają jednoosobowo Prezes Fundacji, dwaj członkowie zarządu działający łącznie.

§ 20

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w siedzibie Fundacji lub – za zgodą wszystkich członków Zarządu – poza jej siedzibą.
2. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje przewodniczy w imieniu Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności inny upoważniony przez niego członek Zarządu Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 1 (jeden) raz na kwartał. Prezes ma obowiązek zwołać posiedzenie Zarządu Fundacji na pisemny wniosek złożony przez co najmniej jednego członka Zarządu lub Radę Fundacji. Wniosek o zwołanie posiedzenia Zarządu powinien zostać złożony na ręce Prezesa Zarządu i powinien zawierać proponowany porządek obrad. Wniosek nie wymaga uzasadnienia. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku.
4. Jeżeli Prezes nie zwoła posiedzenia Zarządu we wskazanym wyżej terminie z porządkiem obrad wskazanym we wniosku, prawo jego zwołania przysługuje osobom, które wystąpiły z wnioskiem.
5. Tryb zwoływania posiedzeń Zarządu a także zakres, sposób sporządzania i tryb przyjmowania protokołów z posiedzeń Zarządu może określać Regulamin Zarządu.
6. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne i władne do podejmowania uchwał, jeżeli jest na nim obecnych co najmniej 2 (dwóch) członków Zarządu a wszyscy jego członkowie zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i przedmiocie posiedzenia Zarządu Fundacji. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.
7. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad.
8. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
9. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym. Uchwała podejmowana w trybie obiegowym jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Zarządu otrzymali projekt uchwały.
ROZDZIAŁ V Zmiana celu, Statutu Fundacji, sprawozdawczość
§ 21
1. Fundator uprawniony jest do zmiany Statutu, jak również celu, dla którego Fundacja została powołana. Przepis §15 Statutu stosuje się odpowiednio.
2. Zmiana celu Fundacji następuje w drodze zmiany postanowień Statutu.
3. Zmiana Statutu dla swej skuteczności wymaga rejestracji przez właściwy sąd.
§22
1. Coroczne sprawozdanie z działalności Fundacji Zarząd przekłada Fundatorowi do zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
2. Fundator zatwierdza sprawozdanie z działalności Fundacji oraz podejmuje decyzję co do przeznaczenia zysku lub pokrycia straty – w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3. Fundacja składa corocznie Ministrowi właściwemu do spraw kultury sprawozdanie ze swej działalności.
4. Sprawozdanie powinno być przez Fundację udostępnione do wiadomości publicznej, w tym może zostać opublikowane na stronach internetowych Fundacji.

ROZDZIAŁ VI Połączenie z inną fundacją, przystąpienie do innych podmiotów
§ 24
1. W przypadku, gdy może to zapewnić właściwe realizowanie jej celu, Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
2. Decyzje w przedmiocie połączenia z inną fundacją podejmuje Fundator, przy czym połączenie może być następstwem zarówno fuzji, jak i inkorporacji.
3. Fundacja ma prawo powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa oraz wchodzić w skład stowarzyszeń i innych instytucji lub organizacji.
ROZDZIAŁ VII Likwidacja Fundacji
§ 25
1. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 12 o fundacjach decyzję w sprawie likwidacji podejmuje Fundator. Rady Fundacji może w tym zakresie złożyć wniosek do Fundatora, względnie wyrazić opinię w tej sprawie. Decyzja w sprawie likwidacji Fundacji powinna zawierać także określenie przeznaczenia majątku Fundacji po jej likwidacji, z zastrzeżeniem, że majątek ten może być przeznaczony jedynie na cele non profit.
2. Likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji, którego członkowie stają się Likwidatorami.
3. O ile z przepisów niniejszego Statutu nie wynika co innego do Likwidatorów stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu dotyczące Zarządu.
4. Do zadań Likwidatorów należy w szczególności:
a. złożenie wniosku o otwarcie likwidacji,
b. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji,
c. ściągnięcie wierzytelności Fundacji i zaspokojenie roszczeń jej wierzycieli,
d. rozdysponowanie pozostałego majątku Fundacji zgodnie z zapisem § 25 ust. 1 i 6 Statutu, e. złożenie wniosku o wykreślenie Fundacji z Krajowego Rejestru Sądowego.
5. W trakcie likwidacji działać będzie pod nazwą „w likwidacji”.
6. Środki majątkowe Fundacji po jej likwidacji zostaną przeznaczone na realizację celów Fundacji, w tym mogą zostać przeznaczone na rzecz innej fundacji, stowarzyszenia, organizacji pożytku publicznego realizujących cele zbieżne z celami Fundacji.

ROZDZIAŁ VIII Postanowienia końcowe
§ 26
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają zapisy ustawy o fundacjach oraz inne aktualne przepisy prawa dotyczące działalności fundacji. Statut Fundacji w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem jego zarejestrowania przez właściwy Sąd.